سر میزنی به سودا

اما نه دل به دریا

محبوب من !

مبادا ، مرد خطر نباشی