گله ای نیست من و فاصله های همزادیم

گاهی از دور

تورا

خوب

ببینم

کافیست....