گاهی همین یک آرزو مانند نفرین است

گاهی همین یک آرزو مانند نفرین است

"محمد شیخی"
.