.
از من ایمان برده ای ، از دیگران دل می بری
هر چه می خواهی ببر ، اما مرا از یاد نه