تو در عالم نمی گنجی ز خوبی

 مرا هرگز کجا گنجی در آغوش