به هر طریق که رفتم غم تو پیشاپیش
کمین گرفته و بر بسته بود راهم را