انحنای لب هایت

به قصد لبخند

زیباترین رسم هندسی دنیاست