.
عاشق آن نیست که هر دم طلب یار کند
عاشق آنست که دل را حرم یار کند ...
هوشنگ ابتهاج