زندگی را

می خواهم فراموش کنم

و این چیزی است که

دلم نمی تواند بفهمد....