همه از درد زمانه شده اند مست شراب

من به چشمان تو مستم که شدم خانه خراب