.
مثل شیری که شده
عاشق چشمان غزال
بی رمق کرده مرا
ناز دو چشمان شما...
علیرضا تقیزاده