گفتم که همرهم شدی و با من پیر میشوی

اما خیال خام که تو از من سیر میشوی

رفتی تو از برم اما ز خاطرم نمیروی

عمری برای این گلو بغض نفس گیر میشوی

میلاد سپنتا
.