صنما تو همچو شیری من اسیر تو همچو آهو 

به جهان کی دید صیدی که بترسد از رهایی