من و دل بریدن از تو؟ چه محالِ خنده داری

که کسی ندیده کافر، به اقامه ی نمازی