من رگ گردن گذارم این بقیع بستان شود
کارگرهایش عموما، شیعه ی ایران شود
.
سنگ صحنش رابه کلی میتراشیم از طلا
نام این بستان بهشت مجتبی عنوان شود