مرا رفته،

مرا مرده

مرا در قاب می‌خواهی؟

علیرضا آذر