طلب کردم ز دانایی

یکی پندمرا فرمود

با نادان مپیوند