اگر از کمند عشقت بروم، کجا گریزم

که خلاص بی‌تو بند است

و حیات بی‌تو زندان