من حلالت کرده ام شب خوش بخواب اما بدان

آه من در سینه ام امشب تقلا میکند

#علیرضا_فراهانی .
.