آنقدر نیمه نماها به تنم زخم زدند
نیمه ی گمشده ام آمد و نشناخت مرا!
#فرانک_فردوسی .
.