هشدار که آرامش ما را نخراشی

***

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی
اندوه بزرگیست زمانی که نباشی