چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود
می کنم شکر که بر جور دوامی داری