مجال خواب نمی باشدم زدست خیالت ..

کاردستی نیمه ی کاره ی کودکی ست
که همیشه ی خدا
قیچی را به چسب
ترجیح داده است