با آن که همچو مجنون گشتیم شهره در شهر

غیر از غمت در این شهر کس آشنای ما نیست