گرچه می‌دانم نمی‌آیی ولی هر دم ز شوق،
سوی در می‌آیم و هرسو نگاهی میکنم

هدایت طبرستانی