صد نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی

این هم که جوابی ننویسند جوابیست

صائب_تبریزی