پدیدار

از تو آمد صبح و عالم

خوشا عالم خوشا صبح و خوشا من...

حمید_رها