آخرین برگ

سفرنامه ی باران این است

  که زمین چرکین است