در این بازار عطاران ‏مرو هر سو چو بی‌کاران

‏به دکان کسی بنشین ‏که در دکان شکر دارد