سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم