من ز فکر تو به خود نیز نمى پردازم
نازنینا تو دل از من به که پرداخته اى..؟!

 سعدی