هر سبک روحی که شب را زنده میدارد چو روز

هرچه باشد مدت عمرش دو چندان می شود