عاقبت گرگ زاده گرگ شود
گرچه با آدمی بزرگ شود...

سعدی