اینجا جواب نامهٔ عاشق تغافل است
بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما...

بیدل دهلوی