تو چه دانی ز خوبی بت ما
ما از آن سو و تو از این سویی...

مولانا‌