چه اشتباه بزرگیست

تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در

دوری ما شیرین ترین

لحظات زندگیش را سپری میکند