هر که خود داند و خدای دلش
که چه دردیست در کجای دلش...