مرد اگر گریه کند معترف ضعفش نیست
رود اشکی ست که از کوه حکایت دارد