از تو پرسیدم برایت کیستم گفتی رفیق!

آنچه در تعریف ما گفتی کم از تحقیر نیست