پیش از این خاطر من خانه‌ی پرمشغله بود
با تو پرداختمش وز همه عالم رُفتم