هر جا که بیان کرد کسی قصهٔ یوسف
حال دل گم گشته خود یاد من آمد...