جان می‌دهم از حسرت دیدار تو چون صبح

باشد که چو خورشید درخشان به در آیی