تو چه دانی که پسِ هر نگه ساده من
چه جنونی
چه نیازی
چه غمی ست؟