💐💐تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
💐💐 وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
💐💐پرکن قدح باده که معلومم نیست
💐💐 کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

💐💐💐💐