اصلا من ... حزب بادم
از هر طرف
موهایت را
باز کرده باشی