از تو از بخشیدنِ هر باره‌ات آزرده ام

زیر بار اشتباهاتت ببین! تا خورده ام

باور من را به گورستان شک ها برده ای

جان برگشتن ندارد اعتماد مُرده ام