همین بغض که از خیال تو مرا هست
مرا بس…

(مهرداد قربانی)