‌خودم را به چیزهایِ بسیاری شبیه کردم...

‌خودم را به چیزهایِ بسیاری شبیه کردم تا در فراقِ تو شعری تازه بگویم اما برعکس شد همه یِ آن چیزها شبیه من شدند و دردِ فراق گرفتند. علی‌رضا روشن