هرگز گمان مبر ز خیال تو غافلم
گر مانده ام خموش خدا داند و دلم
در این عشق نیم خام که بسی عاقلم
در ادامه راه بیا ، که بی تو ، من باطلم
از پیام دلتنگیت هم غمین و هم شاد دلم
برای دیدارت چون همیشه از جان مایلم