زیر این آسمان ابری

به معنای نامش فکر می کند

گل آفتابگردان!”


گروس عبدالملکیان